Arbeidsongeschiktheid

Uw werknemer is ziek. Wat nu?

Vanaf 2004 geldt dat u als werkgever zo nodig twee jaar lang het loon van uw medewerker moet doorbetalen indien hij/zij ziek is geworden. Dit is minimaal 70% van het loon. Het eerste jaar dient de doorbetaling minimaal 100% van het minimum loon te zijn.
Lukt het de werknemer ondanks alle inspanningen niet in twee jaar aan het werk te gaan? Dan valt de werknemer in de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

IVA en WGA

Na twee jaar ziekte wordt uw werknemer gekeurd door middel van de ‘poortwachtertoets’. Bij deze keuring kijkt het UWV naar wat u werknemer nog kan en wat zij daar mee verdienen. Waarschijnlijk zal uw werknemer een bepaald percentage minder kunnen verdienen dan voorheen. Dit percentage heet het ’loonverlies’.

Is het het loonverlies 80% of meer en zijn er geen of slechts geringe kansen op herstel? In dat geval is uw werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en heeft hij of zij recht op een uitkering op grond van de WIA-regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten ( IVA). Uw verantwoordelijkheid voor de reïntegratie en loondoorbetaling houdt dan op. U kunt zo nodig ontslag aanvragen.

Is het loonverlies van uw werknemer minder dan 80% is of verwacht de keuringsarts dat hij of zij voldoende herstelt om weer (deels) aan het werk te kunnen? Dan geldt de WGA, de WIA-regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.